Regulamin

 1. Właścicielem oraz administratorem systemu rejestracji internetowej jest Melita Medical Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Traugutta 1/7, wpisana do wpisany do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS0000520979, NIP 8943056001
 2. Klient ma prawo do korzystania z rejestracji usług wymienionych w regulaminie za pośrednictwem strony internetowej https://rejestracja.melitamedical.pl
 3. Rejestracja poprzez system rejestracji internetowej jest równoznaczna z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 4. System rejestracji internetowej przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Podanie poprawnych danych osobowych podczas zakładania nowego konta jest niezbędne do prawidłowej rejestracji użytkownika.
 5. System rejestracji internetowej umożlwia rejestrację na konsultacje lekarskie oraz badania USG. Przed rejestracją na badania USG Pacjent powinien zapoznać się z warunkami przygotowania do badania USG dostępnymi na stronie www.melitamedical.pl
  Pozostałe usługi, takie jak: zabiegi chirurgiczne, gastroskopia, kolonoskopia wymagają rejestracji telefonicznej pod numerem 71 7072111.
 6. W celu skorzystania z komputerowego systemu rejestracji – rezerwacji usług – niezbędne jest założenie konta wraz z loginem oraz hasłem dostępu wymyślonym przez użytkownika:
  • Login stanowi adres e-mail użytkownika.
  • Podczas rejestracji nowego użytkownika dany adres e-mail może być użyty tylko jednokrotnie.
  • Na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny do konta.
  • Melita Medical Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem poczty elektronicznej.
  • Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków alfanumerycznych, w tym 1 cyfra.
  • Melita Medical Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie danych logowania osobom trzecim
  • Użytkownik ma możliwość odzyskania zapomnianego hasła poprzez formularz odzyskiwania hasła. Nowe hasło zostanie przesłane na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 7. Po zalogowaniu się do internetowego systemu rejestracji użytkownik poprzez Panel Pacjenta ma możliwość:
  • Uzyskania podglądu listy zarejestrowanych i odbytych wizyt, wraz z informacją o terminie, godzinie i przebiegu płatności.
  • Uzyskania dostępu do profilu użytkownika z możliwością jego edycji
  • Zmiany ustalonego wcześniej hasła
  • Dodania subkonta celem rejestracji osoby niepełnoletniej.
  • Zmiany ustalonego wcześniej hasła
 8. Administratorem danych osobowych jest Melita Medical Sp. z o.o. Klinika zobowiązuje się do przechowywania informacji powierzonych przez Klienta w sposób zgodny z obowiązującym prawem i polityką bezpieczeństwa informacji Melita Medical Sp. z o.o..
 9. Melita Medical Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883).
 10. Dane podawane podczas Rejestracji mogą być wykorzystane do kontaktu z użytkownikiem w ramach realizacji powierzonych zadań, realizacji płatności i innych związanych z tym operacji księgowych.
 11. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim poza funkcjami koniecznymi do realizacji zlecenia.
 12. Dane podawane podczas Rejestracji mogą zostać udostępnione organom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 13. Płatność za usługę jest realizowana wyłącznie za pośrednictwem portalu PAYU.pl. Proces rezerwacji i realizacji płatności muszą zostać zrealizowane podczas trwania jednej sesji przeglądarki. Regulamin płatności dostępny jest na stronie www.payu.pl
 14. Narzędzie rejestracji internetowej umożliwia rezerwację terminów z wyprzedzeniem.
 15. Warunkiem koniecznym wykonania poprawnej rezerwacji jest dokonanie płatności w ciągu 30 minut od momentu wyboru terminu świadczenia. Po tym czasie rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
 16. Po poprawnie zakończonym procesie rezerwacji, anulacji, płatności użytkownik otrzymuje na podany podczas rejestracji adres e-mail wiadomość informacyjną o przebiegu czynności.
 17. Rezygnacja, bądź zmiana terminu zaplanowanej wizyty musi nastąpić z minimun 24 godzinnym wyprzedzeniem (tylko dni robocze). Po tym terminie zwrot poniesionych kosztów nie będą możliwy.
 18. Zwrot poniesionej opłaty następuje na rachunek, z którego otrzymano płatność. Kwota zostanie pomniejszona o wysokość prowizji serwisu PAYU, za pomocą którego dokonano płatności.
 19. Jeśli wizyta nie odbędzie się z winy Melita Medical Sp. z o.o. prowizja serwisu PAYU nie będzie uwzględniona.
 20. Użytkownik może złożyć reklamację odnośnie realizacji usług wymienionych w Regulaminie lub realizacji ich niezgodnie z jego postanowieniami poprzez kontakt drogą mailową na adres: recepcja@melitamedical.pl , lub pisemnie na adres: Melita Medical Sp. z o.o. ul.Traugutta 1/7, 50-449 Wrocław. Zgłoszenie powinno zawierać dane niezbędne do identyfikacji użytkownika (co najmniej jego imię i nazwisko) oraz dokładny opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 21. Administrator może zwrócić się z prośbą do osoby zgłaszającej reklamację o uzupełnienie informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
 22. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. Administrator ma prawo odmówić przyjęcia reklamacji, jeśli zostanie ona zgłoszona po upływie 30 dni roboczych od momentu pojawienia się przyczyny, która ją wywołała.
 23. Administrator w momencie zauważenia naruszenia regulaminu przez użytkownika ma prawo zablokować konto. Odblokowanie konta jest możliwe poprzez osobisty kontakt użytkownika z Melita Medical Sp. z o.o..
 24. Każdy użytkownik ma prawo do usunięcia własnego konta. W tym celu należy skontaktować się z Melita Medical Sp. z o.o..
 25. Wszelkie uwagi i sugestie pozwalające na doskonalenie Systemu Rejestracji Internetowej należy zgłaszać pod adresem e-mail: recepcja@melitmedical.pl
 26. Melita Medical Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie Rejestracji Internetowej https://rejestracja.melitamedical.pl